Öppna friskolorna för kommunal insyn

 

 

Återigen står de fristående skolorna i debattens fokus. Nu är det de religiösa skolorna som granskats och visat sig brutit mot skollagen. Detta är helt oacceptabelt för oss socialdemokrater. Alla barn har rätt till en allsidig utbildning och en skolmiljö där varje elev möts med respekt. För att det ska kunna förverkligas på alla skolor måste kommunernas insyn stärkas.

När Riksdagen för ett år sedan behandlade regeringens förslag till regelverk för de fristående skolorna sa en riksdagsmajoritet av de borgerliga partierna och Miljöpartiet nej till att stärka den kommunala insynen och kvalitetsgranskningen av de fristående skolorna.

I dag behandlar Utbildningsutskottet åter frågan om kommunernas ansvar och möjligheter att utöva insyn och kvalitetsgranskning av fristående skolor. Vi socialdemokrater föreslår tillsammans med Vänster- partiet att kommunerna ska ta med de fristående skolorna i den uppföljning och utvärdering som kommunerna gör av sina egna skolor. Barnens bästa ska stå i fokus. De borgerliga partierna och Miljöpartiet har nu chans att ompröva det olyckliga beslutet från våren 2002.

Det finns goda skäl till en sådan omprövning. Skolverket har under flera år uppmärksammat missförhållanden i skolor med anknytning till Livets Ord, men bara i undantagsfall haft möjlighet att vidta konkreta åtgärder. Det är med djupt allvar och vrede vi sett allvarliga missförhållanden i andra religiösa skolor uppdagas i TV – bland annat i programmet ”Dokument Inifrån.” Även om bilden inte gäller alla skolor ser vi allvarligt på de uppenbara brister som förekommer. Det är fullkomligt oacceptabelt att barns rättigheter kränks i skolan. Aga, kadaverdisciplin och förtryck mot flickor är förbjudna i lag och får inte förekomma i skolan. Brottsliga handlingar ska polisanmälas och de barn, som behöver socialtjänstens stöd, ska också få det.

Sverige har undertecknat internationella konventioner. Det innebär att svenska myndigheter är skyldiga att tillåta religiösa skolor. Däremot finns det inga krav på samhället att finansiera dem. Ett skäl till att vi ändå valt att tillåta dessa skolor att ingå bland de gemensamt finansierade är att det ger ökade möjligheter till insyn och kontroll. Utan den riskerar barnen i dessa skolor att lämnas helt i sticket.

Detta ställer höga krav på samhällets tillsyn av de fristående skolorna. Det gäller, som flera politiska partier, bland annat Folkpartiet, framhållit, inte minst de religiösa friskolorna. Regeringen gör nu en kraftsamling för att skärpa tillsynen och kvalitetskontrollen av alla skolor och inrättar en fördubblad utbildningsinspektion i det nya, renodlade Skolverket.

Vi har med tillfredsställelse noterat det självkritiska uttalande Skolverket gjort av de missförhållanden som framkommit. Skolverket ser med stort allvar på att de uppgifter som lämnats från skolorna varit felaktiga. Skolverket ser över reglerna för granskning och tillsyn såväl mot bakgrund av de aktuella fallen som verkets nya uppdrag att prioritera utbildningsinspektion.

Allt detta är nödvändigt. Men det räcker inte. I Sverige finns 6 500 skolor. Oavsett en kraftig utökning av verksamheten och ett tuffare arbetssätt kan Skolverket inte ha fullständig insyn i varje skola och varje kommun vid varje tillfälle.

Därmed är det en svår uppgift för myndigheten att utan stöd av kommunerna ringa in de viktiga, men också svårfångade, frågor som rör värdegrund, mänskliga relationer och sociala problem. En god kännedom om förhållandena i olika skolor når man bäst lokalt. Genom de kontaktytor som finns i en kommun kan tjänstemän och förtroendevalda följa verksamheten på ett annat sätt än ett statligt tillsynsverk och slå larm om man misstänker brister.

Vi är övertygade om att kombinationen av ett stärkt Skolverk och ett aktivt kommunalt engagemang är det som gynnar de utsatta barnen bäst. Detta ligger också i de seriöst arbetande friskolornas intresse. Därför vädjar vi till de borgerliga partierna och Miljöpartiet att ta barnens - och inte ägarnas - parti när vi i Utbildningsutskottet idag har chansen att skärpa insynen och kvalitetsgranskningen av de fristående skolorna.

 

Jan Björkman, Inger Lundberg, Majlene Westerlund Panke, Agneta Lundberg, Nils-Erik Söderkvist, Louise Malmström, Sören Wibe, Mikael Damberg, Christer Adelsbo

 

Socialdemokraterna i Riksdagens utbildningsutskott